Kviečiame dalyvauti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2019 metų projektų atrankos konkurse

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2019 metų projektų atrankos konkursą.

Atrankos tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams numatoma skirti iš valstybės biudžeto 6661 Eur bei Klaipėdos rajono savivaldybė atrinktiems projektams įgyvendinti prisidės iš savivaldybės biudžeto ne mažiau kaip 25 proc. nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti.

Galimi pareiškėjai: Projekto paraišką gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:

1.1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;

1.2. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems;

2. steigimo dokumentuose nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą;

3. į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;

4. projekte numatytoms veikloms vykdyti turi pakankamai:

4.1. žmogiškųjų išteklių:

4.1.1. kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai);

4.1.2. tinkamų administracinių gebėjimų (projekto finansininkas turi buhalterio arba auditoriaus, arba apskaitininko, arba ekonomisto (turinčio ne mažiau nei vienų metų darbo apskaitos ir (ar) finansų srityje patirtį arba baigusio buhalterinės apskaitos kursus) kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

4.2. materialinių išteklių – nuosavybės ir (ar) panaudos, ir (ar) nuomos pagrindais projektui vykdyti patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, projekto veikloms vykdyti reikalingą inventorių ar įrangą (pvz., treniruoklių, svarmenų, lankų, kamuolių, šachmatų ir kt.).

Paraiškos teikiamos: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 17 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 11, Gargždai III aukštas (įėjimas iš kiemo pusės) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas. Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos. Pareiškėjas ar jų partneriai gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, vertinama pirmiau pateikta, o kitos paraiškos nevertinamos. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Išsamesnę informaciją teikia Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatinamojo fizinio aktyvumo, kūno kultūros ir sporto koordinatorius) Ugnė Tamošauskienė, tel. (8 46) 45 20 67, el. p. ugne.tamosauskiene@klaipedos-r.lt

arba Skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Polekauskienė, el. p. jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt

Prašymai bus priimami tik pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 patvirtintą paraiškos formą. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019−2020 metais nuostatus ir paraiškos formą galima rasti paspaudus nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b96b20c58311e8bf37fd1541d65f38


Paieška

Naujienlaiškis

Žurnalisto pastabos

Vasaros vajai

Kaip bėga jūsų vasara? Manau, kad labai…

Plačiau »

Vilija BUTKUVIENĖ

Bendraukite su mumis Facebook

Savaitės klausimas

Ar dalyvausite Jūros šventėje?