Perkamas žemės sklypas, tinkamas kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui

Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-236 „Dėl žemės sklypo Purmalių arba Kalotės kaimo teritorijoje pirkimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka žemės sklypą, tinkamą kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Perkamas turtas: žemės sklypas. Žemės sklypo plotas turėtų būti nuo 15 iki 50 arų. Žemės sklypo vieta – Purmalių kaimo ar Kalotės kaimo teritorija tarp magistralinio kelio A13 ir krašto kelio 168.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos ar rekreacinės teritorijos ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos arba galimybė keisti sklypo paskirtį ir naudojimo būdą nerengiant teritorijų planavimo dokumento.

Perkamam žemės sklypui nebūtų taikomi apribojimai (pvz., nekilnojamosios kultūros vertybės, miško naudojimo apribojimai, komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos, pelkės ir šaltiniai, paviršiniai vandens telkiniai).

Pageidautina, kad planuojamas pirkti sklypas būtų numelioruotas, t. y. taikomos specialiosios sąlygos – melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Pageidautina, kad prie sklypo būtų privestos komunikacijos – elektros tinklai, vandentiekis, buitinės nuotekos.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Žemės sklypo Purmalių kaimo arba Kalotės kaimo teritorijoje pirkimo komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2024-08-01 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2024-08-05 10.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:

1. Valstybės įmonės Registrų centro išduota žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos kopiją;

2. Žemės sklypo, kuris siūlomas pirkti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Žemės sklypo savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl žemės sklypo pardavimo ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti žemės sklypu, kai šis asmuo nėra žemės sklypo savininkas;

4. Kredito įstaigos rašytinį sutikimą parduoti žemės sklypą, jei jis įkeistas kredito įstaigai;

5. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.

Užsak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių