Susilieję ir kunigo, ir vyskupo tarnystės žmonėms ir Dievui keliai

Vilniaus vyskupas dr. D. Trijonis, dėkodamas už prasmingą dovaną – M. Vaitkaus knygą „Atsiminimai“ – sakė, kad prisimindamas gražią bendrystę visiems „Bangos“ skaitytojams linki patirti Dievo sukurto pasaulio grožį, Kristaus gimimą sutikti kartu su savo artimaisiais, ir tai yra svarbiausia, nes Kalėdų esmė yra patirti artumą tų žmonių, kurie yra brangūs.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį prieš šv. Kalėdas pasiekė vertinga knyga – Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos išleisti gargždiškio kunigo, rašytojo, visuomenininko Mykolo Vaitkaus „Atsiminimai“.
Šis leidinys skirtas atmintiniems Gargždų miesto garbės piliečio M. Vaitkaus (1883–1973) metams ir Gargždų miesto 770-ajam gimtadieniui. Knygos leidybą finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė.
Telšiškį dabar Vilniaus vyskupą D. Trijonį ir šviesaus atminimo M. Vaitkų sieja tarnystės Dievui keliai. Tam tikru laiku tiek vyskupas, tiek mūsų kraštietis tarnavo Telšiuose. Kunigas D. Trijonis buvo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.
2006 metų pradžioje grįžęs į Lietuvą po studijų Romoje kunigas ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė bendrąją ir specialiąją moralinę teologiją.
M. Vaitkus 1909 m. pradėjo dirbti vikaru Telšiuose, papildomai dar ir Telšių vyrų progimnazijos, mergaičių progimnazijos, keturklasės miesto mokyklos ir dviejų pradžios mokyklų kapelionu. Tuo metu jis jau garsėjo savo rašto darbais. 1913 metais Telšiuose išėjo M. Vaitkaus eilėraščių rinkinys „Šviesūs krislai“, po kurio amžininkų prabilta, jog ateina poetas iš Dievo malonės. Telšiuose išleistas ir M. Vaitkaus eilėraščių rinkinys „Margumynai“, poemos „Genijus ir meilė“, „Upytė“. Visa tai liudija, kad poetas buvo aktyvus ir savo kūryba, ir visuomenine veikla, ir gebantis įsiskverbti į esmines žmogaus išgyvenimo erdves.
2008–2012 m. ne tik pastoracine veikla, bet kaip ir M. Vaitkus aktyvumu, visuomeniškumu, ryžtu pradėti statyti Slengių parapijos bažnyčią Telšių kunigų seminariją baigęs ir Romoje teologijos mokslus studijavęs jaunas kunigas, Plikių parapijos klebonas, teologijos mokslų daktaras Darius Trijonis per savo tarnystės laikotarpį pelnė Klaipėdos rajono žmonių pagarbą. 2010 m. „Bangos“ laikraščio surengtuose „Metų žmogaus“ rinkimuose dr. D. Trijonis įveikė 14 kandidatų ir pelnė Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ „Metų žmogaus“ laureato vardą. Tuomet rinkimuose balsavo ne tik mūsų laikraščio skaitytojai, bet daug balsų sulaukta ir iš kunigo Dariaus gimtinės Telšių.
Vėliau dr. D. Trijonis dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, beje, kaip ir M. Vaitkus, turėjo reikalų su leidyba: buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. 2015 m. grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (katedros) parapijos administratoriumi. 2017 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomas.
2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. 2017 m. gruodžio 16 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.
A. Vaitkaus „Atsiminimų“ knygos įžanginiame žodyje Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Eugenijus Žmuida rašo, kad „visas Vaitkaus pasakojimas persmelktas autoriaus dvasinio gėrio šviesa.“ Tokią šviesą kiekvienam linki patirti ir Vilniaus vyskupas dr. D. Trijonis, dėkodamas Jono Lankučio viešajai bibliotekai, gargždiškiams už dovanotą knygą.
Vilija BUTKUVIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių