Įdomu žinoti: kaip sudaromas ir koks yra Klaipėdos rajono biudžeto projektas?

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks jau šį ketvirtadienį. Kviečiame susipažinti kaip formuojamas rajono biudžetas.

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas (1 priedas), biudžetinių įstaigų įmokas į biudžetą (3 priedas), 2022 m. biudžeto asignavimus (5 priedas), specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymą (4 priedas).

2. Nustatyti, kad 2021 m. savivaldybės biudžeto likučiai naudojami 2022 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui apmokėti ir Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022 m. priemonėms vykdyti, 2021 m. nepanaudotas Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis naudojamas 2022 m. programos priemonėms vykdyti, 2021 m. nepanaudotas Socialinio būsto rėmimo programos lėšų likutis naudojamas 2022 m. programai vykdyti, nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas ir nuomą lėšų likutis naudojamas 2022 m. programai vykdyti, skolintos lėšos naudojamos Strateginio veiklos plano 2022 m. programose numatytiems investiciniams projektams finansuoti  (2 ir 6 priedai).

3. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2022 m. programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2022 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams padengti.

4. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

5. Pavesti Klaipėdos rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovams  sutaupytas prekių ir paslaugų naudojimui 2022 m. skirtas savivaldybės biudžeto lėšas pirmiausia naudoti įsiskolinimams padengti.

6. Pavesti Klaipėdos rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovams užtikrinti, kad 2023 m. sausio 1 d. mokėtinos sumos būtų ne didesnės už 2022 m. sausio 1 d. esančias mokėtinas sumas.

7. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMODĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

  1. Parengto sprendimo projekto esmė, tikslai, uždaviniai:

Parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2022 m. Savivaldybės biudžetą.

2. Projekto rengimo priežastys. Kuo vadovaujantis parengtas sprendimo projektas:

Projektas parengtas ir teikiamas Savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais apie 2022 m. Savivaldybei planuojamas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų dotacijų sumas, atsižvelgiant į Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2022 metų programų projektuose planuojamus asignavimus.

3. Kokių rezultatų yra laukiama:

Bus patvirtintas 2022 m. Savivaldybės biudžetas.

  1. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir kokių priemonių būtina imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių:

Bus užtikrintas biudžetinių įstaigų finansavimas ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2022 metų programų įgyvendinimas.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

5. Kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą:

Teisės aktų keisti nereikės.

  1. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Ekonominiai apskaičiavimai:

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos  2022  metų  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo  įstatymu (toliau – Rodiklių įstatymas), kurio 2 straipsnyje patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai, o 5 priede savivaldybėms numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą. Savivaldybė vis dar priskiriama prie „donorių“, kitoms savivaldybėms perskirstomi 7,18 proc. prognozuojamos GPM sumos, o savivaldybei paliekami 92,82 proc.

Pagrindinis finansinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2022 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 48,12 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus: pastovioji dalis – 42,77 proc. ir kintamoji dalis – 5,35 proc.

Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM Valstybinė mokesčių inspekcija perves pagal 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (toliau – Rodiklių įstatymo projektas) 5 priede nustatytą GPM dalį 2,239 proc. GPM dalis (procentais) kiekvienai savivaldybei apskaičiuojama kaip kiekvienos savivaldybės prognozuojamos gauti GPM sumos (pastovioji ir kintamoji dalys) ir visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš GPM sumos santykis, išreikštas procentais.

Mūsų savivaldybei kintamąją GPM dalį (4156 tūkst. eurų) sudaro:

  1. 2018-2021 m. sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – 2839 tūkst. eurų;
  2. Minimaliems koeficientams padidinti – 351 tūkst. eurų;
  3. Pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 453 tūkst. eurų;
  4. Minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 398 tūkst. eurų;
  5. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 83 tūkst. eurų;
  6. Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimams įgyvendinti 32 tūkst. eurų.

Planuojamos 2022 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 101,9 mln. eurų, iš jų: 90,2 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos (1 sprendimo priedas), 11,7 mln. eurų – 2021 m. lėšų likučiai ir planuojamos pasiskolinti lėšos (2 sprendimo priedas).

2022 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 47,9 proc. (48,8 mln. eurų) sudaro GPM, dotacijos sudaro 31,5 proc. (32,1 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 2,3 proc. (2,3 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 5,9 proc. (6 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1 proc. (1 mln. eurų), 2021 m. lėšų likučiai – 9,3 proc. (9,5 mln. eurų), skolintos lėšos – 2,1 proc. (2,2 mln. eurų).

2022 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis, didėja 17,3 mln. eurų. Didėjimą nulemia 7,5 mln. eurų didesni praėjusių metų likučiai, 5,9 mln. eurų  didesnės pajamos iš GPM ir 4 mln. eurų didėjančios dotacijos. Pajamos už prekes ir paslaugas didėja 0,9 mln. eurų, skolintos lėšos didesnės 0,6 mln. eurų. Turto ir kitos pajamos mažėja 1,5 mln. eurų (0,7 mln. eurų mažesnės žemės pardavimo pajamos, neplanuojamos pajamos iš akcijų pardavimo), pajamos iš turto, prekių ir paslaugų  mokesčių mažėja 0,1 mln. eurų.

Prognozuojamos 2022 m. pajamos iš GPM – 48,8 mln. eurų, tai – 22,4  proc. (8,9 mln. eurų) daugiau, nei patikslintas 2021 m. GPM planas ir 13,6 proc. (5,8 mln. eurų) daugiau, nei įvykdyta. GPM prognozę pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija.

Turto mokesčių planuojama surinkti 2155 tūkst. eurų, tai 202 tūkst. eurų daugiau, nei buvo patvirtinta 2021 metams ir 117,1 tūkst. eurų mažiau, nei įvykdyta. Mažesnės pajamos planuojamos dėl patvirtinto mažesnio nekilnojamojo turto mokesčio tarifo komercinės paskirties nekilnojamajam turtui. Iš valstybinės žemės nuomos mokesčio planuojama surinkti 230 tūkst. eurų. Kitos pajamosir valstybės rinkliavos sudarys 490 tūkst.eurų.

Savivaldybės biudžeto pajamos mln. Eur su lėšų likučiais ir skolintomis lėšomis

Be to, į savivaldybės biudžetą numatoma gauti 2580 tūkst. eurų vietinių rinkliavų įplaukų, 320 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 3278,6 tūkst.eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, 40 tūkst. eurų angliavandenilių išteklių mokesčio, 155 tūkst. eurų įmokų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.

 Pajamos už paslaugas ir nuomą planuojamos atsižvelgiant į Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus skaičiavimus (3 sprendimo priedas).

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis valstybės institucijų pranešimais, kitų dotacijų sumos planuojamos vadovaujantis turimomis finansavimo sutartimis. Dotacijos suma vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti dar nežinoma, todėl planuojama preliminari.

Rajono  savivaldybei  planuojamas  specialių  tikslinių  dotacijų  dydis: mokymo reikmėms  finansuoti 17270,8 tūkst. eurų, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 4928,3 tūkst. eurų, iš apskrities perduotai įstaigai išlaikyti 294,7 tūkst. eurų, ūkio išlaidoms specialiosioms klasėms 94,8 tūkst. eurų. Savivaldybei planuojamos kitos dotacijos: vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 3427,8 tūkst. eurų, neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti 269,9 tūkst. eurų, valstybės investicijų programos lėšos 1732 tūkst. eurų, savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2022 metais įsigyti 77,7 tūkst. eurų, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti planas 3571,8 tūkst. eurų. Bendra 2022 m. planuojamų dotacijų suma – 32,1 mln. eurų. Lyginant su praėjusiais metais gautomis, didėja 14,3 proc. arba 4 mln. eurų. 2,8 mln. eurų didėja speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms, 0,5 mln. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

2021 m. nepanaudoti lėšų likučiai sudaro 9,5 mln. eurų. Skolintis planuojame 2,2 mln. eurų.

Rodiklių įstatymo 13 straipsnyje 2022 metams nustatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir keliami reikalavimai dėl įsiskolinimų suvaldymo, nustatant, kad savivaldybės 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

2022 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2022 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 220 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas pateikti sprendimo 5 ir 6 prieduose.

Švietimui planuojama išleisti 41,6 mln. eurų arba 40,8 proc. visų biudžeto asignavimų. Tai 7,1 mln. eurų (21 proc.) daugiau, nei išleidome 2021 m. Biudžetinių švietimo įstaigų veiklai finansuoti numatomi 33,4 mln. eurų, tai  15,6 proc. (4,5 mln. eurų) daugiau, nei išleidome 2021 m. Didėjimą nulemia darbo užmokesčio augimas. Darbo užmokestis didėja 17,3 proc. (4,2 mln. eurų). Vienu milijonu eurų (iki 2,5 mln. eurų) padidėja numatomas finansavimas atsiskaityti už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo įstaigose. Mokinių vežimo į ugdymo įstaigas paslaugai apmokėti planuojami 400 tūkst. eurų. Tokia pati suma skiriama švietimo įstaigų elektros ir kuro išlaidoms. 800 tūkst. eurų numatyta paskirstyti švietimo įstaigų patalpų, mokyklinių autobusų remontui, buitinei, organizacinei technikai, mokymo priemonėms įsigyti. Neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti skirta valstybės biudžeto dotacija (269,9 tūkst. eurų). Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, vykdomo kartu su Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinimui Gobergiškėje ir  Slengiuose numatomi 1,2 mln. eurų. Tęsiamas projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimas, perkami baldai Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriui. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos aktų salės statybai numatyti 300 tūkst. eurų. Švietimo įstaigoms planuojama nupirkti du mokyklinius autobusus (90 tūkst. eurų).

2022 m. planuojami asignavimai ir jų struktūra pagal funkcijas pavaizduoti diagramoje.

Ekonomikai tenka 14,8 mln. eurų arba 14,5 proc. visų biudžeto asignavimų. 2021 m. išleisti 9,8 mln. eurų. 1,1 mln. eurų planuojama išleisti melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Virš 441,4 tūkst. eurų numatoma turizmo priemonėms vykdyti, 645 tūkst. eurų – teritorijų planavimo dokumentams rengti. Daugiau nei 11 mln. eurų planuojama išleisti kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai. 2,5 mln. eurų planuojama skirti Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo planui iki 2025 metų įgyvendinti, po 0,8 mln. eurų skiriama Sendvario seniūnijos inžinerinės infrastruktūros remontui ir įrengimui bei Gargždų miesto skersgatvių, kelio dangų, pėsčiųjų takų įrengimui ir remontui, 1,5 mln. eurų planuojama išleisti susisiekimo infrastruktūrai atnaujinti seniūnijose, 0,9 mln. eurų skiriami prisidėjimui prie Kelių direkcijos pirmumo teise įgyvendinamų projektų rajone, 1,5 mln. eurų numatyti kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose. Planuojama užbaigti kartu su ES lėšomis finansuojamą projektą „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“, tęsiami Jakų k. Pašto ir Mėtų, Trušelių k. Danės gatvių  rekonstravimo darbai.

Socialinei apsaugai planuojama išleisti 11,8 mln. eurų arba 11,6 proc. visų biudžeto asignavimų. 2021 m. išlaidos socialinei apsaugai – 9,6 mln. eurų. Socialines paslaugas teikiančių  biudžetinių įstaigų veiklai finansuoti planuojama 5 mln. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 4,2 mln. eurų. Socialinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis didinamas, atsižvelgiant į LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatas. Socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, finansinei pagalbai, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms pirkti numatoma virš 5 mln. eurų. Tęsiamas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas, kartu su Europos sąjungos lėšomis įgyvendinami projektai „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ ir „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“. Vykdomos savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, tradicinių religinių bendruomenių rėmimo programos, prisidedama prie bendruomenių vykdomų projektų finansavimo.

Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 10,9 mln. eurų arba 10,7 proc. visų biudžeto asignavimų. 2021 m. išleisti 6,1 mln. eurų. Biudžetinių kultūros ir sporto įstaigų išlaikymui planuojami 4,6 mln. eurų. Kultūros paveldui išsaugoti ir tvarkyti skiriami 0,9 mln. eurų. Kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamam projektui „Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos šildymo sistemų ir kultūros paskirties pastatų modernizavimas“ įgyvendinti numatomi 755 tūkst. eurų, planuojamiems Gargždų kultūros centro pastato rekonstravimo darbams – 1,6 mln. eurų. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose finansavimo, jaunųjų futbolininkų ugdymo ir buriavimo sporto mokyklos programoms finansuoti planuojami 749 tūkst. eurų. Vaikų žaidimo, sporto aikštelių seniūnijose įrengimui ir priežiūrai numatyti 446 tūkst. eurų. 300 tūkst. eurų planuojama išleisti kartu su ES lėšomis finansuojamo projekto „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinimui. Bus pradėti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos darbai.

Aplinkos apsaugai numatomi 7,8 mln. eurų arba 7,6 proc. visų biudžeto asignavimų. 2020 m. išleisti 4,8 mln. eurų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo (2,9 mln. eurų), viešųjų erdvių priežiūros darbų (1,5 mln. eurų) finansavimui. Lietaus nuotekų sistemų įrengimo darbams numatoma išleisti 1,5 mln. eurų. Virš milijono eurų finansavimas numatomas Gargždų miesto parko želdynams ir infrastruktūrai atnaujinti.

2020-2022 metų biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas ir jų struktūra pateikta lentelėje.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių