Koks geriamasis vanduo Klaipėdos rajone?

Asociatyvi nuotr.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas informuoja apie geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės Klaipėdos rajone 2022 metais rezultatus.

VMVT Klaipėdos departamente Klaipėdos rajono teritorijoje yra užregistruotos 54 geriamojo vandens tiekimo teritorijos, iš kurių vanduo tiekiamas gyventojams. Daugiausiai vandenviečių (40) eksploatuoja AB “Klaipėdos  vanduo“, kitas (14) – pajininkai, kaimo bendruomenės, savininkai, bendrovės ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijos. Dalis Klaipėdos rajono gyventojų vandeniu aprūpinama iš Klaipėdos miesto I ir III vandenviečių, eksploatuojamų AB “Klaipėdos  vanduo“. 2022 metų pradžioje dėl labai sumažėjusio tiekiamo vandens kiekio ir vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičiaus panaikinta Radailių vandenvietė, eksploatuojama savininko. Per 2022 metus nutraukta dviejų AB „Klaipėdos vanduo“ vandenviečių eksploatacija (Kalotės vandenvietės, tinklus prijungus prie centralizuotų Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų, Dovilų – prijungus prie Gargždų vandentiekio tinklų). Apie iki Dovilų ir Kalotės vandenviečių panaikinimo paimtų geriamojo vandens tyrimų rezultatai pateikti šių vandenviečių ataskaitose.

VMVT Klaipėdos departamentas, vykdydamas valstybinę viešai tiekiamo geriamojo vandens kontrolę, 2022 metais atliko 58 Klaipėdos rajono vandenviečių patikrinimus, iš jų 1 planinį, 2 neplaninius pagal vartotojų skundus, 55 administracinius geriamojo vandens tiekėjų pateiktų geriamojo vandens programinės priežiūros, vykdytos 2021 metais, ataskaitų patikrinimus. Apie 2022 metais vykdytą geriamojo vandens programinę priežiūrą ataskaitos pateiktos 2023 metų sausio mėnesį, atlikti 54 pateiktų ataskaitų administraciniai patikrinimai.

Gargždų vandenvietės 2022 metais atlikto planinio patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.  Pagal vartotojų skundus dėl rudo ir smirdinčio vandens atlikti du neplaniniai patikrinimai: vienas Gargždų vandenvietėje (Dovilų gyvenvietei nuo 2022-07-21 geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Gargždų vandenvietės), kitas – Kvietinių vandenvietėje.  

Patikrinimo metu Doviluose iš pranešėjo gyvenamojo namo vandens įvado čiaupo buvo paimti du geriamojo vandens mėginiai kvapo ir bendrosios geležies nustatymui. Nustatytas bendrosios geležies kiekis 380±19 µg/l, neatitiko Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), reikalavimų, o slenkstinė kvapo vertė <1, ir atitiko Higienos normos reikalavimus. Vartotojo  skundas dėl nepatenkinamos viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės pasitvirtino.

Patikrinimo metu Kvietinių vandenvietėje buvo paimti 4 valstybiniai mėginiai, visų rezultatai nepatenkinami, neatitinkantys Higienos normos reikalavimų: nustatyta slenkstinė kvapo vertė >2 <4,  nustatyti bendrosios geležies kiekiai 840 µg/l ir  770 µg/l. Vartotojo skundas dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės pasitvirtino.

Vandens kokybės Kvietinių ir Gargždų (Dovilų gyvenvietėje)  vandentiekiuose problemos buvo nagrinėtos VMVT Klaipėdos departamento suorganizuotuose pasitarimuose su AB „Klaipėdos vanduo“ atsakingais darbuotojais. Vandens tiekėjo atstovai informavo apie vandens kokybės pablogėjimo priežastis (seni vandentiekio tinklai, vandens užsistovėjimas galutiniuose tinklų taškuose), numatomas priemones vandens kokybei užtikrinti.

  Šiais metais pavyko pasiekti, kad visi geriamojo vandens tiekėjai pateiktų ataskaitas apie 2022 m. vykdytos viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus, kaip to reikalauja   Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymo 4 straipsnio 8 dalies nuostatos. Ataskaitos pateiktos apie visais 54 Klaipėdos rajono ir 2 Klaipėdos miesto vandentiekiais tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę. Pateiktų ataskaitų administraciniai patikrinimai atlikti 2023 metų sausio – kovo mėnesiais.  Iš atliktų 54  Klaipėdos rajono vandenvietėse vykdytos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitų administracinių patikrinimų 28 (t. y. 52 %) buvo su pažeidimas. Nustatyti šie pažeidimai: 7 vandens saugos, 23 vandens kokybės, 4 geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo.

Pagal Higienos normos reikalavimus geriamajame vandenyje tiriami 2 mikrobiniai rodikliai, 27 toksiniai, 18 indikatorinių rodiklių ir 3 parametrų vertės (Radiacinės saugos centras leido radono netirti). Vadovaujantis Higienos normos p. 25.5. nuostatomis, derinant programinės priežiūros planus, smulkiesiems vandens tiekėjams pageidaujant, buvo leista dalies B grupės cheminių rodiklių netirti, jei tų rodiklių vertės 2021 metais neviršijo leidžiamų lygių.

Pilnai geriamojo vandens programinė priežiūra buvo vykdoma 50-ies (89,3 %) vandentiekių vandenyje, iš jų 41-ą, eksploatuoja AB „Klaipėdos vanduo“, 9-is smulkieji vandens tiekėjai: UAB „Gargždų plytų gamykla“, GNSB „Kalotė“, GNSB „Didieji Leliai“, GNSB „Trušelių būstas“, GNSB „Svajonių kranto gyvenvietė“, ,,GNSB „Gindulių sodybos“, pajininkai ir kaimo bendruomenės, eksploatuojančios Šukaičių,  Trepkalnio, Pleškučių k. (Gropiškių g.) vandenvietes.  Beveik pilnai programinę priežiūrą įvykdė 2 vandens tiekėjai: Macuičių k. (Laisvės g.) vandenvietės pajininkai (neištyrė 1 radiologinio rodiklio) ir Visuomeninė organizacija „Venckų bendruomenė“ (neištyrė 3 rodiklių). 

Blogiausiai geriamojo vandens programinė priežiūra buvo vykdoma IGNSB „Trakėnai“ eksploatuojamoje Klipščių vandenvietėje (neištirti 8 privalomi A grupės rodikliai ir 2 radiologiniai rodikliai), Macuičių k. (Ąžuolo g.) vandenvietės pajininkų vandenvietėje neištirti 8 privalomi A grupės rodikliai,  Skomantų vandenvietėje, eksploatuojamoje savininkės, neištirtas 21 B grupės rodiklis. Už nustatytus programinės priežiūros vykdymo pažeidimus šių vandenviečių atsakingiems asmenims skirtos nuobaudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą – viena piniginė bauda ir du įspėjimai. 

Saugus ir kokybiškas vanduo buvo tiekiamas iš *Gargždų, *Agluonėnų, *Balsėnų, *Daugmantų, *Daukšaičių, *Dreižių, *Drevernos, *Ežaičių, *Endriejavo, *Girininkų, *Girkalių, *Judrėnų, *Kalniškės, *Kretingalės, *Lapių, *Plikių, *Rudaičių, *Šalpėnų, *Šiuparių, *Vanagų, *Vėžaičių, *Veiviržėnų, *Žadeikių (čia ir toliau „*“ pažymėti AB “Klaipėdos vanduo“ eksploatuojami vandentiekiai), Pleškučių k. (Gropiškių g.). Be to saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu gyventojai buvo aprūpinami ir iš *Klaipėdos miesto I ir III vandenviečių.

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metu 2022 metais mikrobinės taršos nenustatyta nei viename vandentiekyje. 

Iš tiriamų 27 toksinių rodiklių specifikuotas vertes viršijo boras, fluoridas, nitratas.

Boras buvo ištirtas 50 vandentiekių vandenyje (5-uose leista netirti), leidžiamą lygį (1,0 mg/l) viršijo 5 vandentiekių vandenyje (žiūrėti 2-oje lentelėje). Atkreipiame dėmesį, kad Higienos normos naujojoje redakcijoje leidžiama didesnė boro ribinė vertė (ne daugiau kaip 1,5 mg/l).

Toksinis rodiklis fluoridas 2022 m. ištirtas 50 vandentiekių vandenyje (6-uose buvo leista netirti), leidžiamą lygį (1,5 mg/l) viršijo *Dauparų (1,32 mg/l) vandentiekio vandenyje.

Toksinis rodiklis nitratas ištirtas 50 vandentiekių vandenyje (7-uose buvo leista netirti), leidžiamą lygį (50 mg/l) nežymiai viršijo UAB „Gargždų plytų gamykla“ (50,7 mg/l) vandentiekio vandenyje

Pagal geriamojo vandens tiekėjų pateiktus ataskaitų duomenis 2022 metais leidžiamas vertes viršijo šie indikatoriniai rodikliai:

– amonis viršijo 17 vandentiekių vandenyje (buvo ištirtas 52 vandentiekių vandenyje, 4-iuose leista netirti, leidžiama vertė 0,5 mg/l);

– bendroji geležis – 16 (buvo ištirta 51 vandentiekio vandenyje, 5-uose leista netirti, rodiklio  vertė 200 µg/l);

– manganas – 5 (buvo ištirtas 50 vandentiekių vandenyje, 6-uose leista netirti, rodiklio vertė 50 µg/l);

– natris – 2 (buvo ištirtas 49 vandentiekių vandenyje, 7-uose leista netirti, rodiklio vertė 200 mg/l);

– permanganato skaičius – 2 (buvo ištirtas 48 vandentiekių vandenyje, 8-uose leista netirti, rodiklio vertė 5,0 mg/l O₂);

– chloridas – 1 (buvo ištirtas 51 vandentiekių vandenyje, 5-uose leista netirti, rodiklio vertė 250 mg/l);

– drumstumas –  9 (buvo ištirtas 54 vandentiekių vandenyje, rodiklio vertė 4 NTU);

– kvapo slenkstis – 3 (buvo ištirtas 54 vandentiekių vandenyje, t. b. priimtinas vartotojams, be nebūdingų pokyčių);

– skonio slenkstis – 3 (buvo ištirtas 54 vandentiekių vandenyje, t. b. priimtinas vartotojams, be nebūdingų pokyčių);

– spalva – 1 (buvo ištirta 54 vandentiekių vandenyje, rodiklio vertė 30 mg/l Pt);

– koliforminės bakterijos – 1 (buvo ištirtos 54 vandentiekių vandenyje, rodiklio vertė 0/neaptikta.

                      Kokie toksiniai ar indikatoriniai rodikliai, kokio vandentiekio vandenyje viršijo detaliai nurodyta 1-oje ir 2-oje lentelėse.

1 lentelė. AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų vandentiekių vandenyje nustatyti saugos ir kokybės reikalavimų neatitinkantys rodikliai:

2 lentelė. Smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamų vandentiekių vandenyje nustatyti saugos ir kokybės reikalavimų neatitinkantys rodikliai:

Pagal Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymo 5 straipsnio 1 dalį vandens, kuriame vienas ar keli toksiniai rodikliai viršija leidžiamus lygius, tiekimas vartotojams ribotą laiką leidžiamas, gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos leidimą (išlygą). VMVT Klaipėdos departamento duomenimis AB „Klaipėdos vanduo“ yra gavęs išlygą tiekti vandenį su padidinta fluoridų verte iš Dauparų vandenvietės. Smulkieji vandens tiekėjai išlygų tiekti saugos reikalavimų neatitinkantį vandenį neturi.

„AB „Klaipėdos vanduo“ viešai tiekiamo geriamojo vandens Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje kokybės gerinimo programa 2021-2030 m, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Sprendimu 2021-07-22 Nr. T11-207. Šios programos Priede Nr. 1 „AB „Klaipėdos vanduo“ viešai tiekiamo geriamojo vandens Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje kokybės gerinimo programos 2021-2030 m. priemonių plane“ numatytos vandens kokybės gerinimo priemonės, kurios ne visos nesavalaikiai, bet palaipsniui įgyvendinamos.

Nepatenkinama padėtis išlieka dalies smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamose vandenvietėse, nes jie nei kompetencija, nei finansiškai nepajėgūs išspręsti vandens saugos ir kokybės problemų.

Dalis smulkiųjų vandens tiekėjų kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybę ar į AB „Klaipėdos vanduo“ dėl vandenvietės eksploatavimo perdavimo, tačiau perėmimo procesas labai lėtas. Visuomeninė organizacija „Venckų bendruomenė“ dar 2021-05-05 raštu kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, prašydama perimti vandens gręžinių eksploatavimą ir vandens tiekimą gyventojams, tačiau šio klausimo sprendimas nė kiek nepasistūmėjo. Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų į AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi IGNSB „Trakėnai“ , GNSB „Didieji Leliai“.

Nuo  2023 m. sausio 12 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 nauja redakcija. Nuo 2023 metų  vasario 2 dienos įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. V-141, tačiau kiti Geriamojo vandens įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai dar nepriimti.

Būtina imtis efektyvių priemonių, užtikrinančių gyventojų aprūpinimą saugiu ir kokybišku geriamuoju vandeniu, atkreipiant dėmesį į smulkiųjų vandens tiekėjų eksploatuojamų vandentiekių problemas. Apie numatomas priemones prašome raštu informuoti VMVT Klaipėdos departamentą.

VMVT Klaipėdos departamento informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių