Joninės – dainomis ir maldomis apipinta šventė

Tik trijų šventųjų gimtadieniai yra švenčiami – tai Kristaus, Marijos ir Jono Krikštytojo. Visų kitų šventųjų yra prisimenama tik mirties, tai yra jų gimimo Dangui diena. Birželio 24-oji – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė.

Bendra nuotrauka po Mišių: Gargždų parapijos vikaras kun. M. Stonys, parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas, kun. teol. dr. A. Vaitkevičius, g. kan. J. Vaičius, kun. Č. Degutis.

Mene Jonas Krikštytojas dažniausiai vaizduojamas krikštijąs Jėzų. Jis – paskutinis Senojo Testamento pranašas, gimęs šešiais mėnesiais anksčiau nei Jėzus. Gyveno kaip atsiskyrėlis, o būdamas apie 30 metų ėmė skelbti atgailą, skirtą Mesijo – išganytojo atėjimui. Tuos, kurie tikėjo jo žodžiais, krikštijo Jordano upėje. Jonas savo pamoksluose nepataikavo galingiesiems ir viešai kritikavo jų nedorybes. Jis kritikavo Erodą Antipą, kai jis pasisavino savo brolio žmoną ir už tai kalėjime buvo nukirsdintas. Sekmadienį (birželio 27 d.) Šv. Jono Krikštytojo atlaiduose į Sumą 12 val. Gargžduose gausiai rinkosi tikintieji. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo iš Gargždų kilęs, ateitininkų kuopos veikloje dalyvavęs kunigas teol. dr. Andrius Vaitkevičius, tarnaujantis vikaru Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Jis – Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius, Klaipėdos universiteto akademinės sielovados kapelionas, Klaipėdos universiteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas.

Sumos Mišių aukai vadovavo kun. A. Vaitkevičius, koncelebravo Gargždų parapijos vikaras Mindaugas Stonys, g. kan. Juozas Vaičius iš Klaipėdos, kunigas Česlovas Degutis iš Rietavo. Pamoksle kun. A. Vaitkevičius labai išsamiai kalbėjo apie Šv. Jono Krikštytojo veiklą ir ryžtingą drąsą: „Kaip mes jaučiamės, kai tenka paliudyti savo tikėjimą? Būname kažkokie nedrąsūs, dažniau patylime, vengiame sakyti tiesą. Kaip mes jaučiamės dabar, kai tenka apginti tradicinę šeimą? Jėzus nori asmeniškai mus susitikti, kaip asmuo su asmeniu. Jonas Krikštytojas turėjo nuoširdų asmeninį santykį su Dievu, todėl drįso sakyti tiesą nepataikaudamas, nebijodamas.“ Pamokslininkas pateikė daug vaizdžių pavyzdžių, kaip tikėjimas duoda ištvermės malonę būti nepalaužiamiems, padeda ir sutiktiems gyvenimo kelionėje kitiems įkvėpti drąsos ir jėgos. Tai matome iš Šventųjų, tremtinių, politinių kalinių gyvenimo pavyzdžių. Tvirtai tikinčios, turinčios asmeninį ryšį su Dievu ryžtingos asmenybės nepalūžta, nesunaikinamos, bet daug nuveikia tautos, visuomenės gerovei ir savo bei kitų laimingai amžinybei.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių