Atšaką per kaimus planavo jau prieš dešimtmetį

Praėjusią savaitę „Vakarų eksprese“ išspausdinus publikaciją „Geležinkelį iš Girulių kelia į Gargždus?“ į mūsų redakciją paskambino keletas skaitytojų iš Dauparų, Šlapšilės, Gribžinių kaimų teiraudamiesi, ar vėl atgijo prieš dešimtmetį kurpti planai apie geležinkelio atšakos tiesimą palei Kretingos plentą?

Vizijas brėžė už akių

Redakcijai skambinę skaitytojai priminė, kad tai nėra nauja idėja: dar 2009 m. tarp gyventojų pasklido žinia, kad planuojama tiesti geležinkelio atšaką iš Klaipėdos per rajono teritoriją. Tokia vizija jau buvo brėžiama Klaipėdos apskrities teritorijos bendrajame plane, nors Klaipėdos rajono bendrajame plane tai neatsispindėjo. Sumanymas tiesti geležinkelio atšaką palei Kretingos plentą, kuriuo dundėtų ir pavojingi kroviniai, buvo brandinamas Klaipėdos apskrities administracijoje. Tai buvo daroma už akių Klaipėdos rajono savivaldybei, nes su tuometiniais vadovais dėl tokių užmojų nebuvo tartasi.

Prieš geležinkelio vizijas sukilo rajono kaimų bendruomenės, tarp kurių ypač aktyvi buvo Gribžinių bendruomenė. Žmones šiurpino, kad jie kaimuose statėsi gyvenamuosius namus tikėdamiesi ramybės, kūrė kaimo turizmo sodybas siekdami vystyti savo verslą, o net su jais nesitarus, nediskutavus planuojama palei palanges paleisti krovininius traukinius. Bet prieš dešimtmetį kaip staiga tokie sumanymai iškilo, taip staiga ir subliuško: matyt, planams įgyvendinti pristigus lėšų tokie užmojai liko gulėti planuotojų stalčiuose. Tačiau juk ir buvo planuota perspektyvai: taigi tie 10 metų jau prabėgo.

Subrendo perspektyvinis sprendinys

2009 m. gegužės mėn. Klaipėdos rajono laikraštyje minėta tema buvo spausdintas straipsnis „Krovininiu traukiniu per kaimiečių gyvenimus“. Pateikiame jo ištrauką: „Klai­pė­dos ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos re­gio­ni­nės plėt­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja As­ta Rau­ga­lie­nė „Ban­gai“ pa­aiš­ki­no, jog ap­skri­ties teritorijos ben­dro­jo pla­no pro­jek­te mi­nė­ta ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka yra pa­žy­mė­ta punk­ty­ri­ne li­ni­ja, ku­ri reiš­kia, jog spren­di­nys yra tik per­spek­ty­vi­nis ir ga­li bū­ti pra­dė­tas įgy­ven­din­ti tik po 10 me­tų. Tai bū­tų la­bai bran­gus pro­jek­tas. Juk rei­ka­lin­gos mil­ži­niš­kos in­ves­ti­ci­jos: esą 1 km ge­le­žin­ke­lio at­si­ei­na 20 mln. li­tų. Iš­gir­dęs iš „Ban­gos“ apie geležinkelio tiesimo planus Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Čes­lo­vas Ba­ne­vi­čius tei­gė, jog Klai­pė­dos ra­jo­no ben­dra­sis pla­nas yra vir­šes­nis nei ren­gia­mas ap­skri­ties teritorijos ben­dra­sis pla­nas. „Tu­rės at­si­žvelg­ti į mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Ta­ry­bos nuo­mo­nę. Apie tą ge­le­žin­ke­lį nie­ko kon­kre­taus dar ne­ži­nau“, – sa­kė Č. Ba­ne­vi­čius.“ („Banga“, 2009, Nr. 36)

Savivaldybė: tai tik viena iš alternatyvų

Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ šią savaitę pasiteiravo Klaipėdos rajono savivaldybės vadovų, ar yra derinami kokie nors geležinkelio atšakos tiesimo per mūsų rajono kaimiškąsias teritorijas, netoli Kretingos plento, planai?

Ketvirtadienį gavome Klaipėdos rajono savivaldybės mero Bronius Markausko komentarą:

– Kol kas apie geležinkelio atšakos perkėlimą per mūsų rajono teritoriją jokios oficialios informacijos neturime. Planuojame artimiausiu metu kreiptis į Susisiekimo ministeriją ir pasidomėti, kiek šie planai realūs. Kiek man žinoma, šiuo metu tai tik viena iš alternatyvų, nėra atlikta net galimybių analizė. Be abejonės, jei prasidės diskusijos dėl šios vėžės perkėlimo į mūsų rajoną, mes tikrai norėsime dalyvauti šiose diskusijose ar darbo grupėse. Esame nusiteikę ginti gyventojų interesus įvertinę šios vėžės ekonominę ir socialinę naudą. Tačiau šiuo metu tai tik siūloma kaip viena iš alternatyvų ir nereikėtų iš anksto dėl to nuogąstauti.

Reda MILVYDIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Daugiau straipsnių